Jednací řád členského fóra A.T.I.C. ČR

Tento jednací řád upravuje zásady členského fóra A.T.I.C. ČR
I.
Členské fórum je svoláváno v souladu se stanovami A.T.I.C. ČR.
II.
Členské fórum A.T.I.C. ČR se svolává nejméně 1 měsíc předem písemnou pozvánkou, v níz je uveden program jednání, čas a místo konání. V mimořádných případech lze svolat členské fórum A.T.I.C. ČR i v kratším termínu.
III.
Jako podklady pro jednání členského fóra A.T.I.C. ČR slouzí písemné materiály rozesílané spolu s pozvánkou. Člen A.T.I.C. ČR má právo předlozit prostřednictvím předsedajícího materiál s návrhem na jeho projednání v členském fóru A.T.I.C. ČR. V případě naléhavosti a se souhlasem členského fóra lze projednat i zprávy podané ústní formou. Návrh materiálu k projednání v písemné formě musí obsahovat návrh na usnesení členského fóra A.T.I.C. ČR.
IV.
Zasedání členského fóra A.T.I.C. ČR řídí výkonný prezident nebo viceprezident, či jimi pověřený člen rady A.T.I.C. ČR. Členské fórum A.T.I.C. ČR schvaluje na návrh předsedajícího program jednání. Kterýkoli člen A.T.I.C. ČR má právo navrhnout změnu nebo doplnění programu jednání.
V.
Členské fórum je způsobilé k jednání, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho řádných členů. Pokud není přítomna nadpoloviční většina, zahájení jednání členského fóra se odloží o 1 hodinu, a pak je členské fórum usnášeníschopné v počtu zúčastněných řádných členů A.T.I.C. ČR Jednání členského fóra se zúčastňuje s hlasem poradním revizor a případní hosté, vždy však se souhlasem členského fóra A.T.I.C ČR.
VI.
Předsedající zahajuje a řídí zasedání, otvírá a vyhlašuje je za skončené se souhlasem členského fóra A.T.I.C. ČR, formuluje návrhy usnesení a řídí hlasování v průběhu zasedání. Při jednání dává členům A.T.I.C. ČR slovo v pořadí, ve kterém se o ně přihlásili. Upřednostňuje přednesení technické poznámky, uděluje a má právo odejmout slovo diskutujícím. Má právo udělit slovo přizvaným osobám. Předsedající prohlašuje zasedání za ukončené.
VII.
Diskusní vystoupení se musí týkat projednávaného bodu. Délku diskusního příspěvku stanovuje členské fórum A.T.I.C. ČR.
VIII.
Každý řádný člen má právo jednoho hlasu. Hlasování je veřejné, řádní členové A.T.I.C. ČR hlasují zvednutím ruky. Je-li k návrhu předložen pozměňovací návrh, hlasuje se nejprve o něm. Je-li předloženo více pozměňovacích návrhů, hlasuje se o nich v pořadí od posledně podaného. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalším se ve stejné věci již nehlasuje. Každý řádný člen A.T.I.C. ČR má právo předložit návrh na tajné hlasování, o kterém následně rozhodne členské fórum.
IX.
Návrh na usnesení členského fóra A.T.I.C. ČR předkládá ke schválení návrhová komise ustanovená členským fórem v počtu nejméně 3 členů.
X.
Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina řádných členů A.T.I.C. ČR přítomných na zasedání. Zprávu o počtu přítomných řádných členů A.T.I.C. ČR a dalších účastníků jednání předkládá členskému fóru A.T.I.C. ČR mandátová komise.
XI.
V případě potřeby ustavuje členské fórum A.T.I.C. ČR další poradní orgány.
XII.
Za zveřejnřní oficiálních informací z jednání členského fóra A.T.I.C ČR odpovídá rada A.T.I.C. ČR. Členské fórum A.T.I.C. ČR může ustavit pro potřeby zpracování oficiálních informací z jednání tiskovou komisi, případně pověřit svého zástupce zodpovědného za podání informace. Členské fórum A.T.I.C. ČR může rozhodnout o tom, že nebude zveřejněna určitá informace nebo dokument.
XIII.
Ve výjimečných případech může členské fórum A.T.I.C. ČR vyhlásit své jednání za veřejné.
XIV.
O zasedání členského fóra se pořizuje zápis. Zápis obsahuje datum, místo a program jednání, jméno předsedajícího, usnesení k jednotlivý podaným návrhům a výsledky hlasování při přijetí jednotlivých usnesení. Součást zápisu jsou vždy schválené přílohy, tj. zpravidla úplné texty přijatých dokumentů apod. Zápis ze zasedání členského fóra A.T.I.C. ČR podepisuje předsedající, zapisovatel a dva předem stanoveí členové A.T.I.C. ČR. Zápis bude odeslán členům A.T.I.C. ČR do 21 dnů po zasedání.
XV.
Jednací řád členského fóra A.T.I.C. ČR nabyl platnosti jeho schválením na zasedání členského fóra A.T.I.C. ČR konané dne 9.října 1995.