Zásady pro přijímání nových členů A. T. I. C. ČR

1. Novým členem asociace (A. T. I. C. ČR) se může stát fyzická či právnická osoba splňující podmínky stanov asociace.
2. Žadatel se může stát řádným členem v případě podání písemné žádosti a po uplynutí šestiměsíční lhůty.
3. V této lhůtě probíhá prověřování poskytovaných služeb čekatele pověřeným členem asociace. Tohoto člena je povinna určit rada A. T. I. C. ČR nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti o členství.
4. Splňuje-li čekatel všechny předepsané podmínky a minimální standard poskytovaných služeb, navrhne pověřený člen A. T. I. C. ČR tento subjekt na přijetí za řádného člena.
5. Toto přijetí musí potvrdit na svém nejbližším zasedání rada A. T. I. C. ČR. Zároveň rada udělí novému členu "certifikát" jako doklad o jeho řádném členství, a to nejpozději do 30 dnů po zaplacení členského příspěvku a připsání na účet asociace.
6. V případě, že dojde ke zjištění nedostatků v činnosti člena A. T. I.C. ČR, musí rada nejpozději do 30 dnů od oznámení tohoto zjištění rozhodnout o způsobu nápravy či eventuálním postihu dotyčného subjektu.
7. Jestliže dojde k poškození dobrého jména asociace, či finanční újmě ze strany člena asociace, musí rada A. T. I. C. ČR nejpozději do 30 dnů od tohoto zjištění rozhodnout o případném vyloučení tohoto člena.
8. Vyloučený člen může být do asociace opět přijat až po šestiměsíční lhůtě a na návrh pověřeného člena A. T. I. C. ČR.
9. Nový uchazeč po podání přihlášky a potvrzení jejího přijetí zaplatí alikvotní část členského příspěvku ve výši 1000 Kč. Zbývající částku 3000 Kč doplatí po schválení svého řádného členství. V případě neschválení za člena asociace je částka tisíc korun nevratná.
Schváleno na členském fóru v listopadu 1999 v Ústí nad Labem