Dohoda o spolupráci

Na členském fóru v Kroměříži a v posledním čísle Zpravodaje jsme informovalo o tom, že se připravuje uzavření dohody o spolupráci mezi naší asociací a Asociáciou informačných centier Slovenska. Dohoda již byla podepsána a my uveřejňujeme její text.
V zájmu vylepšení úrovně informovanosti českých, slovenských a jiných zahraničních návštěvníků, zvýšení úrovně poskytovaných služeb informačními centry a rozvoje aktivního cestovního ruchu dohodli se partneři na systematické spolupráci v následujících oblastech:
Článek č. 1
Všeobecná spolupráce
 1. Umožnění vzájemné účasti na valných shromážděních asociací
 2. Iniciování spolupráce mezi jednotlivými turistickými regiony (sdruženími turistiky v ČR a SR)
 3. Umožnění aktivní spolupráce členů správních rad (komisí) v jednotlivých specifických oblastech
 4. Asociace budou iniciovat výměnné stáže a exkurze v zahraničí
 5. Výměna informačních materiálů a Zpravodaje sdružení
 6. Vzájemná podpora asociací pro členství v mezinárodních organizacích CR
Článek č. 2
Tvorba společného produktu cestovního ruchu evropského významu
 1. Identifikace, projektování a zabezpečení provozu mezinárodních turistických tras
 2. Příprava dalších společných produktů CR
Článek č. 3
Marketing
 1. Vydávání společných propagačních materiálů
 2. Společná účast a vzájemná prezentace na mezinárodních veletrzích CR
 3. Podpora využití informační databáze A. T. I. C. ČR a AICES
 4. Vzájemná propagace (www stránky, propagační materiály)
Článek č. 4
Zdokonalování služeb informačních center
 1. Spolupráce ve standardizaci poskytovaných služeb informačními centry v ČR a SR v souladu s normami Evropské unie
 2. Spolupráce v standardizaci poskytovaných informací informačními centry v ČR a SR v souladu s normami Evropské unie
 3. Spolupráce na přípravě propojení informačních systémů a na výměně dat
Článek č. 5
Budování kapacit asociací
 1. Účast na projektech Evropské komise
 2. Účast na projektech zahraniční spolupráce
 3. Účast na dalších mezinárodních projektech CR
Článek č. 6
Závěrečná ustanovení
 1. Dohodu je možné měnit písemnými dodatky potvrzenými oběma stranami
 2. Dohoda je uzavřená na dobu neurčitou a účinnost nabývá dnem jejího podpisu oběma stranami
 3. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou exemplářích, po jednom pro každou stranu.