A.T.I.C. ČR jednala v Uherském Hradišti

Ve dnech 24. - 25.dubna 2003 se v Uherském Hradišti uskutečnilo jednání nejvyššího orgánu profesního sdružení (cechu) turistických informačních center České republiky. Organizaci této akce na výtečnou zajistila Radka Maňásková z Městského informačního centra v Uherském Hradišti.
Nejprve jednala Rada Asociace, která sestává z volených zástupců jednotlivých krajů. Zabývala se hlavně přípravou členského fóra a vznikem nového propagačního materiálu o nabídce služeb turistických infocenter.
Sekretariát předložil návrh nezveřejňovat členy a čekatele na členství v A.T.I.C. ČR, ale "infocentra certifikovaná A.T.I.C. ČR". Radou byl přijat návrh usnesení, kdy kdy každý člen má právo na certifikaci jedné provozovny (infocentra) v ceně členského příspěvku a další pobočky či kanceláře za cenu 2.000 Kč/rok. Rada se také jednoznačně usnesla na návrhu, že certifikace nečlenů bude možná za cenu 6.000 Kč/rok.
Rada jednomyslně přijala za členy Asociace turistických informačních center ČR IC Krucemburk a IC Říčany. Na základě písemné žádosti ukončila členství SVK Kladno a přijala rezignaci na členství v Radě V.Senjuka z IC Zlaté slunce Plzeň.
Členské fórum, které je nejvyšším orgánem Asociace turistických informačních center ČR, započalo ve 13 hodin. Pozvání přijali starosta a zástupce starosty města Uherské Hradiště a zástupci některých krajů, kteří byli čestnými hosty. Pan starosta na úvod celého jednání seznámil přítomné s historií i současností města.
Po úvodním slovu starosty následovalo hlasování o složení jednotlivých komisí:
Do návrhové komise byli odhlasováni R.Maňásková a M.Goetz. Do mandátní komise byli ustanoveni J.Matouš a J.Lejdarová. Ověřovatelem zápisu byla pověřena I.Špundová. Zapisovatelem byl jmenován sekretariát, zastoupený L.Šormem a E.Navrátilovou.
Členské fórum jednomyslně odsouhlasilo návrh programu členského fóra.
Pan Miroslav Foltýn, prezident A.T.I.C. ČR, přednesl na úvod shrnutí činnosti A.T.I.C. ČR za uplynulý půlrok od minulého členského fóra. Zdůraznil nejdůležitější události a změny v asociaci. Poté Luděk Šorm, ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR, přednesl zprávu o činnosti Rady a sekretariátu, podtrhnul výsledky, kterých bylo dosaženo. Následovala diskuse, kde se řešila otázka adres na webu, spolupráce s kraji apod. Upřesňovaly se nejasnosti, ukazovalo se, jak jsou které úkoly daleko.
Následovala Zpráva o hospodaření (přednesl Luděk Šorm) a Zpráva revizora, kterou za nepřítomnou Dagmar Kremzerovou přečetla kolegyně Klimešová. Hospodaření probíhá pod veřejnou kontrolou prostřednictvím transparentního účtu přístupného na internetu, což se setkalo s velmi kladnou odezvou a zpráva revizora byla přijata taktéž bez výhrad.
Poté následovala dvacetiminutová přestávka k doplňovací volbě zástupců krajů v Radě A.T.I.C. ČR. Zástupcem za kraj Vysočina byla zvolena p. Drahomíra Schmidtová z Náměště nad Oslavou a zástupcem za Plzeňský kraj byl zvolen p. Zdeněk Peroutka z IC Domažlice.
Po projednání doplňkových voleb přišla na řadu diskuse ohledně návrhu na změnu stanov ve třech bodech:
1) NÁVRH: doplnění čl. I o změnu sídla na : A.T.I.C. ČR, tř. Míru 60, 530 01 Pardubice. Návrh byl přijat.
2) NÁVRH: doplnění čl.IV odst. 1) písm. h): Člen má právo zastupování na základě úředně ověřené plné moci. Proti tomuto se ozvalo hned několik přítomných, bod se zdál celkem nejasný a nesrozumitelný. Pan Goetz tedy formuloval protinávrh: "Člen má právo zastupování jinou fyzickou či právnickou osobou na základě písemného pověření organizací." Tento protinávrh byl přijat.
3) NÁVRH: doplnění čl. IV odst. 3) písm. f): Člen je povinen průběžně (nejméně jedenkrát týdně) sledovat informace na www.atic.cz. Tento původní návrh neodsouhlasila ani předchozí Rada, proto ho L. Šorm přeformuloval takto: "Standardní způsob komunikace mezi sekretariátem a členy se uskutečňuje prostřednictvím internetu (web, e-mail,...)." Jde o doplnění článku V. odst. 6) písm. h). Tento nový návrh byl hlasováním přijat.
Následovalo seznámení členů s návrhy na úpravu rozpočtu, které byly uvedeny v písemných materiálech. Úprava rozpočtu byla odhlasována všemi přítomnými
Velkou diskusi rozpoutal návrh na možnost zřízení Informačního centra regionů (ICR) na Staroměstském náměstí v Praze. Rada poukazovala na to, že o provozování ICR Asociací lze uvažovat pouze, pokud bude zajištěno financování nákladů a dostatek průběžně aktualizovaných informací ze všech regionů ČR.
Pan Šorm požadoval hlasovat o tom, zda vůbec "členové A.T.I.C. ČR mají o takové společné informační středisko v Praze zájem a zda mu budou poskytovat informace z okruhu své působnosti, přičemž základní podmínkou realizace je, že bude zajištěno jeho financování". O tomto návrhu se nakonec ale nehlasovalo, protože členskému fóru byl předložen protinávrh J.Matouše: "Členské fórum A.T.I.C. ČR bere na vědomí informace o možnosti zřízení Informačního centra regionů v Praze a dává Radě mandát pro dokončení započatých jednání." Pro takto formulovaný protinávrh hlasovala většina přítomných členů.
Na závěr návrhová komise složená z R.Maňáskové a M.Goetze předložila fóru návrh na usnesení členského fóra, které odsouhlasili všichni přítomní.
Po skončení oficiální části členského fóra následoval seminář, v němž byl zevrubně prezentován turistický produkt Baťův kanál, společenský večer a následujícího dne zajímavá exkurze po památkách v Uherském Hradišti.

tisková zpráva