Z jednání Rady A.T.I.C. ČR

Ve čtvrtek 6.3.2003 od 10 hodin se Informačním centru České centrály cestovního ruchu v Praze sešla ke svému 3.jednání nově zvolená Rada Asociace turistických informačních center České republiky.
Rada se nejprve zabývala kontrolou dříve přijatých usnesení. Zevrubně vyhodnotila účast profesního sdružení (cechu) turistických infocenter na veletrzích cestovního ruchu v Brně a v Praze a vyslovila poděkování České centrále cestovního ruchu za poskytnuté zázemí pro odborná jednání a prezentace. Značnou pozornost Rada věnovala i přípravě nových propagačních materiálů Asociace a ocenila zvláště transparentnost hospodaření A.T.I.C. ČR v letošním roce.
Transparentní účet A.T.I.C. ČR
Transparentní účet A.T.I.C.ČR číslo 1087746001/2400
K nejdůležitějším bodům programu nepochybně patřila příprava členského fóra A.T.I.C. ČR, které se uskuteční ve dnech 24. - 25.4.2003 v Uherském Hradišti.
Rada A.T.I.C. ČR rozhodla o zrušení členství IC Kokořínsko a Vítkův Hrádek (z důvodu ukončení činnosti a nezaplacení členských příspěvků) a konstatovala, že novými čekateli na členství jsou IC Chodov, Svitavy, Krucemburk, Třebíč, Lanškroun a Starý Plzenec. Současně pověřila sekretariát jednat se zájemci o členství, došlé písemné přihlášky bez projednání Radou zařazovat mezi čekatele na členství a informovat o této skutečnosti člena Rady z daného kraje. Ten v IC provede kontrolu a poskytne mu metodickou pomoc. Rada po uplynutí čekatelské lhůty dle Stanov rozhodne, zda bude čekatel přijat za člena Asociace.
V druhé části jednání Rada projednávala zvláště účast profesního cechu na projednávání oficiálního materiálu "55 překážek rozvoje cestovního ruchu", možnost certifikace činnosti dle norem ISO a řadu provozních záležitostí. Mimo jiné vyjádřila souhlas se zveřejňováním kompletních zápisů z jednání na webových stránkách A.T.I.C. ČR.
Příští jednání Rady se uskuteční 10.4.2003 od 10.00 hodin v Ostravě (u příležitosti veletrhu Dovolená 2003).

Luděk Šorm, ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR