Usnesení z 11. jednání členského fóra konaného 25. - 26. listopadu 1999 v Ústí nad Labem

I. členské fórum bere na vědomí
1. předběžnou zprávu o hospodaření
2. zprávu revizora asociace
II. členské fórum schvaluje
1. program jednání 11. členského fóra
2. složení návrhové komise - p. Soukup, p. Schönmannová, p. Fedoš
3. složení mandátové komise - p. Černý, p. Talafantová, p. Kučírek
4. zapisovatelku - p. Jahodová
5. ověřovatele zápisu - p. Kučírek, p. Sládková
6. přehled o činnosti rady od 10. členského fóra
7. předběžnou zprávu o hospodaření za rok 1999
8. předběžnou revizní zprávu za rok 1999
9. rozpočet na rok 2000
10. plán činnosti na rok 2000
11. Zásady přijímání nových členů vč. klauzule o nevratnosti zálohy 1000 Kč v případě nepřijetí za člen asociace
12. Změny ve Stanových asociace
III. členské fórum ukládá
1. pokračovat v jednáních o certifikaci s ČCCR s tím, že do konce roku bude radě podána zpráva o tomto jednání
2. radě pokračovat v jednáních s AICES o další spolupráci
3. společně připravit zájezd na Slovensko do vybraných íček nejpozději v dubnu 2000
4. sekretariátu do konce ledna 2000 připravit metodickou příručku o TIC
5. po skončení běžného roku zabezpečit provedení účetní uzávěrky a s výsledky seznámit členskou základnu
6. předat zprávu revizora písemně všem členům
7. sekretariátu uveřejnit plán činnosti včetně dalších schválených materiálů ve Zpravodaji a na Internetu
8. seznámit se Zásadami přijímání nových členů členskou základnu a uveřejnit tyto Zásady ve Zpravodaji a na Internetu
9. zapracovat změny vyplývající z nově přijatých Zásad do Stanov a zabezpečit jejich předání členské základně a dále uveřejnit je na Internetu